STATUT FUNDACJI imienia Tadeusza Marka

STATUT FUNDACJI   imienia Tadeusza Marka

 • 1
 1. The Tadeusz Marek Foundation, still called the Foundation, was established by a foundation act of August 7. 2019 (Repertory A No. 4068/2019 Notary Office Agnieszka Barczyńska Karolina Pękala, notary public S.C. Warsaw, Powstańców Śląskich 106B, room 18, 01-466, by: Andrzej Krzywicki

 2. he Foundation operates in accordance with the Act of April 6, 1984 on foundations (Journal of Laws No. 21, item 97, consolidated text, Journal of Laws No. 46 of 1991, item 203) and hereby statute;

 • 2
 1. The Foundation has a legal personality

  2.The seat of the Foundation is the city of Łomianki

 2. The Foundation will be supervised by the Minister of Culture and National Heritage.

 • 3
 1. The area of ​​the Foundation’s activity is the territory of the Republic of Poland. 2. For the proper implementation of its statutory goals, the Foundation may also operate outside the borders of the Republic of Poland.

  4 The Foundation may establish permanent and temporary local offices.

 • The Foundation may run a business and directly participate in the implementation of projects supported by it.
 • 6
 1. The Foundation will be able to use its own logo of graphic identification and the abbreviation of the name in English “Tadek Marek Foundation”.

 2. The Foundation may establish badges and diplomas and award them, along with other prizes and awards, to natural and legal persons and organizational units without legal personality meritorious for the ideas or goals chosen by the Foundation.

 • 7

  The Foundation is created for an indefinite period of time.

 • 8
 1. The Foundation was established in order to find, preserve and exploit objects of material culture, with particular emphasis on motor vehicles, in the design, construction or operation of which Polish or Polish engineers, technicians or representatives of other professions were involved in the design, construction or operation, as well as disseminating knowledge about the achievements of Polish and Polish origin of engineers and technicians both at home and abroad.

   
 2. In order to achieve its goals, the Foundation may conclude cooperation agreements or contracts with foundations or other domestic or foreign organizations.

   
 • 9

  The above-mentioned goals will be implemented in particular by:

 1. Acquisition, restoration, and then presentation and sharing of objects as part of specially prepared presentations, shows and events organized by other entities, but thematically related to the nature of material culture objects presented by the Foundation at the Foundation’s headquarters or during away sessions in Poland or abroad.

   
 2. Participation in sports and tourism competitions in Poland and abroad, related directly to the possibility of presenting objects of material culture, their quality and historical perspective.

   
 3. Organizing a museum where objects will be collected, their documentation, archival materials related to the objects as well as documents and publications related to their creators, designers, engineers and techniques of Polish origin.

 4. Production of films, TV programs, other audiovisual forms and publications about objects, their creators and builders. In addition, the Foundation will support such projects carried out by other entities, e.g. film productions, authors of books, including photo albums, and other publications and productions thematically related to the statutory activities of the Foundation.

 5. Organizing and supervising trainings related to the acquisition of knowledge and practical skills in the reconstruction and preservation of material culture objects.

   
 6. Establishing and periodic awarding of awards for sports achievements in the field of motor, aviation or other sports, in Poland and abroad, relevant to the field to which the facilities belong.

   
 7. Establish the annual International Motor Vehicle Engineering Achievement Award.

   
 • 10
 1. The assets of the Foundation are the founding fund, which consists of a contribution provided by the Founder in the total amount of PLN 2,000 (two thousand zlotys). And a separate fund for business purposes with a total amount of PLN 1,000 (one thousand zlotys).

   
 2. In addition, the assets of the Foundation are the Foundation’s income in the form of funds and other assets acquired by the Foundation in the course of its operation

   

  .

 • 11

  The Foundation’s income will come from:

 1. from the Founder’s benefits,

 2. from donations, subsidies, subsidies, public donations, inheritances, bequests and other property benefits for the Foundation made by domestic and foreign legal or natural persons and entities without legal personality,

 3. income from the Foundation’s movable and immovable property,

 4. from capital interest on the Foundation’s assets,

 5. from the economic activity conducted by the Foundation,

 • 12

The Foundation is responsible for its obligations with all its assets.

 • 13

  The Management Board of the Foundation may, from the assets of the Foundation, set aside funds intended for the implementation of the specific goals of the Foundation. In the event of obtaining shares or stocks in companies free of charge from the State Treasury, the Foundation allocates the funds obtained from these stocks or shares solely for the implementation of statutory objectives.

   
 • 14

  The Foundation will be able to run a business in the sizes that serve to achieve its goals set out in this Statute.

 • 15

  Income from the economic activity conducted by the Foundation will be allocated to the implementation of the Foundation’s statutory objectives.

 • 16

The Foundation will conduct business activities in the field of:

1) maintenance and repair of motor vehicles (PKD 45.20.Z)

2) museum activities  (PKD 91.02.Z)

3) production of cars (including electric cars)  (PKD 29.10.B)

4)

production of other cars (PKD 29.10.E)

5)

production of films and video recordings  (PKD 59.11.Z)

6)

other extracurricular forms of education  (PKD 85.59.B)

7)

activities of internet portals (PKD 63.12.Z)

8)

wholesale and retail sale of cars  (PKD 45.11.Z)

If the commencement of business activity requires a permit or license, the Foundation undertakes to obtain it before commencing this activity.

 • 17

  The economic activity of the Foundation will be carried out by the Foundation itself or an organizational unit established by it.

 • 18

  As part of its activities, the Foundation undertakes to:

 • not to grant loans or to secure liabilities with the Foundation’s assets in relation to the Founder, members of bodies or employees and persons with whom the employees are married or in a straight lineage, kinship or affinity up to the second degree or are related to the title of adoption, care or guardianship, hereinafter referred to as “relatives”,

  not to use the Foundation’s property for the benefit of the Founder, members of bodies or employees and their relatives on terms other than in relation to third parties, unless this use directly results from the statutory purpose of the Foundation.
 • 19

The bodies of the Foundation are: the Founders’ Council, the Program Council and the Management Board.

 • 20
 1. The Founders’ Council is the supervisory body of the Foundation.
 2. The Founders’ Council consists of persons appointed by the Founder.
 3. The Founders’ Council may include the Founder or other persons indicated by the Founder.
 4. The Founders ‘Council consists of 1 member, including the Chairman of the Founders’ Council.
 5. Membership in the Council of Founders ceases with the resignation or death of a member of the Council of Founders. Moreover, membership in the Council of Founders shall expire in the event of a conviction of a member of the Council of Founders by a valid sentence for a crime under public indictment, committed intentionally.

 • 21

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. powołanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu;
 2. zawieranie stosunku pracy z członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 3. wskazywanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;
 4. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
 5. udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 6. opiniowanie oraz zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji programów działania oraz sprawozdań finansowych Fundacji;
 7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §29 niniejszego Statutu;
 9. Rada Fundatorów wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 10. Rada Fundatorów zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, przez jej Przewodniczącego nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Fundatorów może zostać zwołane na wniosek Rady Programowej lub Zarządu Fundacji. Zaproszenie na posiedzenie kierowane do członka Rady Fundatorów powinno wskazywać miejsce, czas i porządek posiedzenia. Zaproszenia na posiedzenia Rady Fundatorów oraz protokoły z odbytych posiedzeń powinny być doręczane Fundatorom.
 11. Rada Fundatorów podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”.
 12. Rada Fundatorów może podejmować uchwały poprzez głosowanie pisemne, bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na pisemne głosowanie albo wyrazili zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte.
 • 22
 1. Rada Fundatorów może powołać jako ciało doradcze Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:

– doradzanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;

– opiniowanie przedstawionych przez Zarząd Fundacji programów działania;

– zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy;

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Radę Fundatorów lub Zarząd, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 • 23

.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator
 2. Pierwszy skład Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję. Po upływie pierwszej kadencji Zarząd, w tym Prezes, powoływany jest na okres każdorazowo oznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję

5.Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Radę Fundatorów, upływu kadencji bądź śmierci członka Zarządu.

 1. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu Fundacji. Na czas pełnienia tej funkcji ulega zawieszeniu jego członkostwo w Radzie Fundatorów.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.

 • 24

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje oraz działania we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu dla Rady Fundatorów, w tym w szczególności:

 1. zarządza majątkiem Fundacji;
 2. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, jej programów działania oraz za wyniki działalności gospodarczej;
 3. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;
 5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 6. opracowuje program działania Fundacji;
 7. przedstawia Radzie Fundatorów programy działania oraz roczne sprawozdania dotyczące działalności Fundacji;
 8. występuje z wnioskiem do Fundatorów w sprawie zmian w statucie
 • 25
 1. Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
 2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 • 26
 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • 27

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 • 28
 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.
 2. Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu podejmują jednomyślnie Fundatorzy.
 3. Uchwały dotyczące zmian Statutu, wynikające ze zmieniających się przepisów, w celu dostosowania zapisów Statutu do zmieniających się przepisów podejmuje Rada Fundatorów jednomyślnie.
 • 29
 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Jednak połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku zmianie mogłyby ulec cele Fundacji określone w §8 niniejszego Statutu.
 2. Uchwałę o połączeniu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. Uchwała o likwidacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku po likwidacji oraz osobę likwidatora.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 30

Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej działalności za rok ubiegły.

Podpisano w dniu 17.06. 2020 r.: