STATUT FUNDACJI imienia Tadeusza Marka

STATUT FUNDACJI   imienia Tadeusza Marka

 • 1
 1. Fundacja imienia Tadeusza Marka, w dalszym ciągu zwana Fundacją, została ustanowiona została aktem fundacyjnym z dnia 07.08. 2019r. (RepertoriumA nr 4068/2019 Kancelaria Notarialna Agnieszka Barczyńska Karolina Pękala notariusza S.C. Warszawa, ul Powstańców Śląskich 106B lok.18 , 01-466, przez: Andrzeja Krzywickiego
 2. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz. 97, tekst jednolity Dz.U.Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz z niniejszym statutem;
 • 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łomianki
 3. Nadzór nad Fundacją sprawować będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 3
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 • 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i uczestniczyć bezpośrednio w realizacji wspieranych przez nią projektów.

 • 6
 1. Fundacja będzie mogła posługiwać się w działalności własnym znakiem identyfikacji graficznej oraz skrótem nazwy w języku angielskim „ Tadek Marek Foundation”.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i dyplomy oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
 • 7

Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

 • 8
 1. Fundacja została powołana w celu odnajdywania, zachowania i eksploatacji obiektów kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów mechanicznych, w których projektowaniu, budowie lub eksploatacji brali udział polscy lub polskiego pochodzenia inżynierowie, technicy lub przedstawiciele innych zawodów, a także upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach polskich i polskiego pochodzenia inżynierów i techników tak w kraju jak i za granicą.
 2. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
 • 9

Wymienione wyżej cele będą realizowane w szczególności przez:

 1. Nabywanie , restaurowanie a następnie prezentowanie i udostępnianie obiektów w ramach specjalnie przygotowanych prezentacji, pokazów i imprez organizowanych przez inne podmioty ale tematycznie związane z charakterem obiektów kultury materialnej przedstawianych przez Fundację w siedzibie Fundacji lub w trakcie sesji wyjazdowych w Polsce lub za granicą.
 2. Udział w zawodach sportowych i turystycznych w Polsce i poza jej granicami związanych bezpośrednio z możliwością prezentowania obiektów kultury materialnej, ich jakości i perspektywy historycznej.
 3. Organizowanie muzeum w którym gromadzone będą obiekty, dotycząca ich dokumentacja, materiały archiwalne związane z obiektami jak i dokumenty i publikacje związane z ich twórcami, projektantami, inżynierami i technikami polskiego pochodzenia.
 4. Produkcję filmów, programów TV, innych form audiowizualnych oraz publikacji dotyczących obiektów, ich twórców i budowniczych. Ponadto Fundacja będzie wspierać takie projekty realizowane przez inne podmioty, np. produkcje filmowe, autorów książek, w tym albumów fotograficznych i innych wydawnictw i produkcji tematycznie związanych ze statutowa działalnością Fundacji.
 5. Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem szkoleń związanych z nabywaniem wiedzy ipraktycznych umiejętności w odbudowie i zachowaniu obiektów kultury materialnej.
 6. Ustanowienie i cykliczne wręczanie nagród za osiągnięcia sportowe w dziedzinie sportów motorowych, lotniczych lub innych, w Polsce i za granicą, adekwatnych do dziedziny do której należą obiekty.
 7. Ustanowienie corocznej Międzynarodowej Nagrody za Osiągnięcia w dziedzinie inżynierii pojazdów mechanicznych.
 • 10
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora o łącznej wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych). Oraz fundusz odrębny dla celów prowadzenia działalności gospodarczej o łącznej wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).
 2. Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację
  w toku jej działania.
 • 11

Dochody Fundacji pochodzić będą :

 1. ze świadczeń Fundatora,
 2. z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji czynionych przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 4. z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,
 5. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 13

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji. W przypadku nieodpłatnego uzyskania od Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach, Fundacja przeznacza środki uzyskane z tytułu tych akcji lub udziałów wyłącznie na realizację celów statutowych.

 • 14

Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów określonych w niniejszym Statucie.

 • 15

Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane będą na realizacje celów statutowych Fundacji.

 • 16

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45.20.Z)

2) działalność muzeów (PKD 91.02.Z)

3) produkcja samochodów (w tym elektrycznych) (PKD 29.10.B)

4) produkcja pozostałych samochodów (29.10.E)

5) produkcja filmów i nagrań video (PKD 59.11.Z)

6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B)

7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

8) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów (PKD 45.11.Z)

Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało zezwolenia lub koncesji, Fundacja zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem tej działalności.

 • 17

Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona przez samą Fundację lub utworzoną przez nią jednostkę organizacyjną.

 • 18

W ramach prowadzonej działalności Fundacja zobowiązuje się do:

 1. nie udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. nie przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. nie wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 • 19

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Rada Programowa oraz Zarząd.

 • 20
 1. Rada Fundatorów jest organem nadzorującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundatorów wchodzą osoby powołane przez Fundatora.
 3. W skład Rady Fundatorów mogą wchodzić Fundator lub inne osoby wskazane przez Fundatora.
 4. Rada Fundatorów składa się z 1 członka, w tym z Przewodniczącego Rady Fundatorów.
 5. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą rezygnacji, lub śmierci członka Rady Fundatorów. Ponadto członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w przypadku skazania członka Rady Fundatorów prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z oskarżenia publicznego, popełnionego z winy umyślnej.
 • 21

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. powołanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu;
 2. zawieranie stosunku pracy z członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 3. wskazywanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;
 4. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
 5. udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 6. opiniowanie oraz zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji programów działania oraz sprawozdań finansowych Fundacji;
 7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §29 niniejszego Statutu;
 9. Rada Fundatorów wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 10. Rada Fundatorów zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, przez jej Przewodniczącego nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Fundatorów może zostać zwołane na wniosek Rady Programowej lub Zarządu Fundacji. Zaproszenie na posiedzenie kierowane do członka Rady Fundatorów powinno wskazywać miejsce, czas i porządek posiedzenia. Zaproszenia na posiedzenia Rady Fundatorów oraz protokoły z odbytych posiedzeń powinny być doręczane Fundatorom.
 11. Rada Fundatorów podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”.
 12. Rada Fundatorów może podejmować uchwały poprzez głosowanie pisemne, bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na pisemne głosowanie albo wyrazili zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte.
 • 22
 1. Rada Fundatorów może powołać jako ciało doradcze Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:

– doradzanie Zarządowi Fundacji pożądanych kierunków działalności Fundacji;

– opiniowanie przedstawionych przez Zarząd Fundacji programów działania;

– zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy;

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Radę Fundatorów lub Zarząd, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 • 23

.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator
 2. Pierwszy skład Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję. Po upływie pierwszej kadencji Zarząd, w tym Prezes, powoływany jest na okres każdorazowo oznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję

5.Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Radę Fundatorów, upływu kadencji bądź śmierci członka Zarządu.

 1. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu Fundacji. Na czas pełnienia tej funkcji ulega zawieszeniu jego członkostwo w Radzie Fundatorów.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.

 • 24

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje oraz działania we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu dla Rady Fundatorów, w tym w szczególności:

 1. zarządza majątkiem Fundacji;
 2. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, jej programów działania oraz za wyniki działalności gospodarczej;
 3. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;
 5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 6. opracowuje program działania Fundacji;
 7. przedstawia Radzie Fundatorów programy działania oraz roczne sprawozdania dotyczące działalności Fundacji;
 8. występuje z wnioskiem do Fundatorów w sprawie zmian w statucie
 • 25
 1. Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
 2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 • 26
 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • 27

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 • 28
 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.
 2. Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu podejmują jednomyślnie Fundatorzy.
 3. Uchwały dotyczące zmian Statutu, wynikające ze zmieniających się przepisów, w celu dostosowania zapisów Statutu do zmieniających się przepisów podejmuje Rada Fundatorów jednomyślnie.
 • 29
 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Jednak połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku zmianie mogłyby ulec cele Fundacji określone w §8 niniejszego Statutu.
 2. Uchwałę o połączeniu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. Uchwała o likwidacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku po likwidacji oraz osobę likwidatora.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 30

Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej działalności za rok ubiegły.

Podpisano w dniu 17.06. 2020 r.: